REGULAMIN

Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl

Sklep Internetowy Księgarnia Licheń działający pod adresem http://www.ksiegarnialichen.pl jest platformą prowadzoną przez:

Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
NIP: 888-00-19-727
Tel. 54 235 52 61
Fax. 54 235 5965
e-mail: Wydawnictwo@wydawnictwodr.pl
konto: PKO S.A. o/ Włocławek 15 1020 5170 0000 1502 0060 5139

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl – sklep sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawca  - firma dostarczająca towar w przypadku Sklepu internetowego to: Poczta Polska S.A., firma kurierska UPS;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach.

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym ksiegarnialichen.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, na który wysyłane są informacje o statusie realizacji zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.ksiegarnialichen.pl Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym ksiegarnialichen.pl
 4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 1. Zamówiony towar może być odebrany przez klienta osobiście w Księgarni w Licheniu lub dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
 1. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt. 5 może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.
 2. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 3. Dostawy towaru są realizowane przeważnie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, lub innych uzgodnionych już przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych e-mail, lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historia zamówień.
 4. Jeśli w Magazynie Centralnym zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu . O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany, wysłaną informacją na adres e-mail.
 6. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki, jeżeli takie były doliczone. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl.
 7. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 2.
Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl  zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.ksiegarnialichen.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym ksiegarnilichen.pl  obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.ksiegarnialichen.pl.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu akceptacji i potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia zmiany można dokonywać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta ksiegarnilichen.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegarnia@ksiegarnialichen.pl
 3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu kiedy nie posiada ono statusu „zrealizowane”. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl.

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 2. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 3. Wpłaty należy kierować na konto Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl.

§ 5.
Czas realizacji zamówień

 1. Czas wysyłki zamówienia przez Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli towar znajduje się na Magazynie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Dostawcę. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówiony towar na terenie Polski może być dostarczony za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.
 3. Zamówiony towar poza terenem Polski jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy za pośrednictwem Dostawcy.
 4. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne tj. strajki, klęski żywiołowe, wojny itp..
 5. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Dostawca uszkodzi przesyłkę, dokłada jednak wszelkich starań, aby ją odpowiednio zabezpieczyć.

§ 6.
Warunki reklamacji

 1. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Księgarnia w Licheniu, ul. Toruńska 5A, 62-563 Licheń Stary
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7.
Newsletter Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 8.
Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym ksiegarnialichen.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego ksiegarnialichen.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego ksiegarnialichen.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym ksiegarnialichen.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym ksiegarnialichen.pl
 5. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym ksiegarnilichen.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. Sklep Internetowy ksiegarnialichen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.ksiegarnialichen.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.